PAVILLION RUSSIA 2021: COZINESS (POSTPANDEMIC). Collective project. 2021
Elektrozavod gallery. Moscow, Russia

Participants: Ellina Gennadievna, Anton Andrienko, Natalia Zotikova, Mikhail Dolyanovsky, Ilya Kolesnikov, Alexander Povzner, Valery Shevchenko, Victor Zhdanov, German Orekhov, Kirill Romanov, Maresiy Ivaschenko, Anastasia Razmanova, Maria Sviridova, Ksyusha Komosa, Stasya Grishina, Mila Anubis, Ilya Schwitters-Mamleev, Andrey Rublev, Ksenia Bashmakova, Evgeniya Panina, Maria Aligozhina.