Da Xiang Wu Xing. Chinese Calligraphy. Shanghai Museum of Modern Art. 1999